slogan
Jolani | 06-25364705 | info@jolani.nl

Algemene voorwaarden

 

 
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten tussen JoLaNi, hierna te noemen JoLaNi en een Opdrachtgever waarop JoLaNi deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Onder Opdrachtgever in deze voorwaarden wordt verstaan een natuurlijk­ of rechtspersoon waarmee JoLaNi een overeenkomst heeft afgesloten tot het verrichten van stoffeer‐ en schilderwerkzaamheden.
2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van een Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
3. Op deze voorwaarden alsook op elk type overeenkomst tussen de Opdrachtgever en JoLaNi is in de eerste plaats het Nederlands recht van toepassing.
4. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over levering van materialen, wordt daaronder mede verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden en waar in deze voorwaarden wordt gesproken over het uitvoeren van werkzaamheden wordt daar mede onder verstaan levering van materialen. 
5. De bepalingen in deze algemene voorwaarden gelden eveneens voor een natuurlijk- of rechtspersoon waarmee JoLaNi een koopovereenkomst heeft afgesloten. De rechten en verplichtingen die in deze algemene voorwaarden worden opgelegd aan Opdrachtgever en JoLaNi zijn voor zover mogelijk analoog van toepassing op de partijen die de koopovereenkomst hebben gesloten. 
6. Deze voorwaarden gelden eveneens op alle offertes en overeenkomsten tussen Opdrachtgever en JoLaNi, waar uitvoering geheel of gedeeltelijk aan derden wordt uitbesteed.
7. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met JoLaNi.               
8. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tiel. De algemene voorwaarden zijn te downloaden vanaf de internetsite van JoLaNi. Op verzoek wordt een exemplaar van de algemene voorwaarden opgestuurd.
 
Artikel 2. Offertes en aanbiedingen 
 
1. Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend en slechts geldig voor de duur zoals vermeld bij de offerte of aanbieding, tenzij op de offerte anders staat vermeld. 
2. JoLaNi kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. Indien de aanvaarding afwijkt van de offerte, is JoLaNi hieraan niet gebonden. In dit geval zal een aangepaste offerte verstrekt worden, tenzij JoLaNi toestemt in het aanvaardingsvoorstel van Opdrachtgever.
4. Genoemde prijzen in de offertes zijn exclusief BTW, tenzij de offerte anders vermeldt. 
5. Een gecombineerde offerte of samengestelde prijsopgave verplicht JoLaNi niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. Door JoLaNi opgestelde offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 
Artikel 3. Overeenkomst
 
1. JoLaNi gaat er van uit dat de verzonden opdrachtbevestiging de inhoud van de overeenkomst juist en volledig weergeeft. Indien Opdrachtgever een andere mening is toegedaan, dient laatstgenoemde dit binnen zeven (7) dagen aan JoLaNi te melden.
2. Eventuele aanvullende afspraken of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door JoLaNi, medewerkers van JoLaNi of door andere personen die als vertegenwoordiger optreden van JoLaNi binden laatstgenoemde alleen als deze afspraken of toezeggingen schriftelijk worden bevestigd.
3. Indien JoLaNi dit noodzakelijk acht voor een goede uitvoering overeenkomstig de opdracht, is deze gerechtigd bepaalde werkzaamheden door derden te laten uitvoeren.
4. Indien JoLaNi gegevens behoeft van Opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever deze juist en volledig aan JoLaNi ter beschikking heeft gesteld.
5. Indien een gefaseerde oplevering is overeengekomen, kan JoLaNi de uitvoering van volgende fasen opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fasen schriftelijk heeft geaccordeerd.
 
Artikel 4. Wijziging van de overeenkomst / meer- en minderwerk
 
1. Indien gedurende de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een goed resultaat de noodzaak ontstaat om de opdracht te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst hierop aanpassen.
2. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, kan een prijswijziging noodzakelijk zijn. Dit zal door JoLaNi zo spoedig mogelijk bij Opdrachtgever bekend worden gemaakt.
3. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, kan een wijziging van opleverdatum noodzakelijk zijn. Opdrachtgever zal hiervan zo spoedig mogelijk door JoLaNi op de hoogte worden gesteld.
4. In geval de wijziging of aanvulling te wijten is aan JoLaNi zullen er geen meerkosten aan Opdrachtgever worden berekend.
 
Artikel 5. Overeenkomstduur/uitvoer
 
1. De overeenkomst tussen JoLaNi en Opdrachtgever wordt eenmalig aangegaan voor de duur van de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden, tenzij anders is overeengekomen. In dit geval zal de uitvoertermijn van de overeenkomst in de overeenkomst worden opgenomen.
2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever JoLaNi schriftelijk in gebreke te stellen. JoLaNi dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
3. Indien JoLaNi werkzaamheden op de locatie van Opdrachtgever verricht of op een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever zorg voor de noodzakelijke voorzieningen daaronder mede begrepen, gas, water, elektriciteit, sanitair en dergelijke.
4. Opdrachtgever is gehouden de plaats van de werkzaamheden in zodanige staat te brengen en te houden dat JoLaNi zijn werkzaamheden kan uitvoeren.
5. Levering geschiedt vanaf het magazijn van JoLaNi.
 
Artikel 6. Opzegging / Opschorting van de overeenkomst
 
1. JoLaNi is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
- Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
- na het sluiten van de overeenkomst JoLaNi ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
- Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
- door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van JoLaNi kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
- zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van JoLaNi kan worden gevergd.
2. Indien de overeenkomst door één der partijen wordt opgeschort of opgezegd zal JoLaNi de verrichte werkzaamheden of reeds geleverde zaken factureren conform tarieven in de overeenkomst. JoLaNi zal in dit geval de vergoede (deel-)resultaten van een eventueel geleverde dienst aan Opdrachtgever ter beschikking stellen.
3. Indien de overeenkomst is opgeschort of opgezegd door JoLaNi zal deze in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij Opdrachtgever aantoonbaar verwijtbaar is. In geval Opdrachtgever verwijtbaar is, zullen extra kosten voor overdracht in rekening gebracht worden.
4. Indien JoLaNi op basis van artikel 6.1 overgaat tot ontbinding van de overeenkomst is deze in generlei wijze gehouden tot een vergoeding van schade en kosten daardoor ontstaan.
5. In geval van liquidatie, aanvraag van surseance van betaling, faillissement, beslaglegging of schuldsanering waarbij Opdrachtgever niet vrijelijk over haar eigen vermogen kan beschikken, staat het JoLaNi vrij om de overeenkomst zonder schadeloosstelling of schadevergoeding te annuleren of op te zeggen. De vordering van JoLaNi op Opdrachtgever is in dit geval onmiddellijk opeisbaar.
6. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van JoLaNi op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien JoLaNi de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 
Artikel 7. Betaling/prijzen
 
1. Betalingen dienen in € (euro) te worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen.
2. De opgegeven prijzen aan ondernemers zijn exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De opgegeven prijzen aan particulieren zijn inclusief omzetbelasting (BTW).
3. JoLaNi behoudt zich het recht voor om bij aflevering van materialen bezorgkosten in rekening te brengen. JoLaNi zal slechts bezorgkosten in rekening brengen indien de Opdrachtgever hiervan schriftelijk is ingelicht bij de opdrachtbevesBging.
4. Opdrachtgever is gehouden uiterlijk veertien (14) dagen na factuurdatum de factuur te hebben voldaan. Betaling dient overgemaakt te worden op een door JoLaNi op de overeenkomst, dan wel factuur vermelde bank- of girorekening onder vermelding van rekeninghouder en factuurnummer. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichBng niet op.
5. Indien Opdrachtgever de factuur niet binnen de gestelde termijn heeft voldaan, is deze van rechtswege in verzuim en dientengevolge op dat moment wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
6. JoLaNi kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst.
 
Artikel 8. Incassokosten
 
1. Ingeval betaling door Opdrachtgever niet of niet tijdig voldaan wordt, zullen alle redelijke kosten aangaande extra inspanning van JoLaNi, om te komen tot naleving van de betalingsverplichting voor rekening van Opdrachtgever zijn.
2. Ingeval van bijkomende incassokosten zullen deze worden berekend conform het incassotarief van een door JoLaNi ingeschakelde gerechtsdeurwaarder of incassobureau.
3. JoLaNi heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de opengevallen rente en ten slotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.
4. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan JoLaNi verschuldigde.
 
Artikel 9. Garantie en onderzoek
 
1. Tenzij uitdrukkelijk anders tussen JoLaNi en Opdrachtgever is overeengekomen, zal JoLaNi bij het uitvoeren van een aan haar gegeven opdracht, waar het de daarbij door haar te leveren en te verwerken materialen aangaat gebruik maken van materialen van normaal gangbare handelskwaliteit die tevens voldoen aan de op dat moment geldende milieuvoorschriften.
2. Een geringe afwijking in een eigenschap van een verwerkt materiaal, welke dan ook zal voor Opdrachtgever geen reden kunnen zijn om het gebruik daarvan af te wijzen. Bij de beoordeling of het in een voorkomend geval al dan niet om een geringe afwijking gaat, zal worden uitgegaan van een gemiddelde beoordeling van het desbetreffende materiaal.
3. JoLaNi staat er niet voor in, dat gezien de snelheid van verandering van het assortiment en de toepassing van natuurlijke materialen, grondstoffen, nabestelde materialen qua kleur en uitvoering gelijk zijn aan de voorafgaande levering(en).
4. JoLaNi garandeert op haar werkzaamheden en geleverde materialen een garantietermijn voor de duur van twaalf (12) maanden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
5. Garantie geldt niet in geval anderen dan JoLaNi wijzigingen aan opgeleverde werkzaamheden en/of materialen hebben toegebracht zonder toestemming van JoLaNi. Garantie geldt niet in geval van onkundig of oneigenlijk gebruik van de opgeleverde werkzaamheden en/of geleverde materialen.
6. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na oplevering schriftelijk aan JoLaNi te worden gemeld. Indien de door JoLaNi verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde wordt geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot deze, tenzij anders is vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten, aan Opdrachtgever in rekening gebracht worden.
7. Opdrachtgever is gehouden het geleverde te onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de opgeleverde materialen hem ter beschikking worden gesteld en waneer de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort Opdrachtgever te onderzoeken of de kwaliteit, kwantiteit en eisen van het geleverde en/ of uitgevoerde overeenstemmen met wat partijen zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen zeven (7) dagen na ontdekking schriftelijk aan JoLaNi te worden gemeld. De melding dient een zo uitgebreid mogelijke omschrijving van het gebrek te hebben, zodat JoLaNi in staat is adequaat te reageren. Opdrachtgever dient JoLaNi in de gelegenheid te stellen een klacht te onderzoeken.
 
Artikel 10. Aansprakelijkheid
 
1. Eventuele aansprakelijkheid van JoLaNi zal beperkt blijven tot de bepalingen in het onderhavige artikel.
2. JoLaNi is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, indien deze voortkomt uit het door Opdrachtgever verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij aantoonbaar is dat deze voor JoLaNi bekend behoorden te zijn.
3. JoLaNi is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade door derden verhaald op Opdrachtgever of andere vormen van indirecte schade, zoals gederfde winst of gemiste besparingen.
4. Eventuele aansprakelijkheid van JoLaNi zal te allen tijde beperkt blijven tot het maximale bedrag dat door verzekeraar van JoLaNi aaankelijk van situatie kan worden uitgekeerd en zulks in redelijke verhouding met dat gedeelte van de opdracht waarop aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Als JoLaNi aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van JoLaNi beperkt tot maximaal driemaal (3) de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
6. Eventuele aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade. Hieronder wordt uitsluitend verstaan: I. Redelijke kosten ter vaststelling van oorzaak en omvang van de schade.
II. Redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover door Opdrachtgever aantoonbaar effectief kan worden gemaakt.
7. JoLaNi is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van JoLaNi, zijn medewerkers of door JoLaNi ingeschakelde derden.
 
Artikel 11. Overmacht
 
1. JoLaNi is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet of een rechtshandeling, noch in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet- voorziend, waarop JoLaNi geen invloed kan uitoefenen en waardoor JoLaNi niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van JoLaNi of van derden zijn daaronder begrepen. JoLaNi heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert en intreedt nadat JoLaNi zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. JoLaNi kan de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten gedurende de periode dat overmacht voortduurt. Indien deze periode de twee (2) volledige kalendermaanden overstijgt, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding aan de andere partij.
4. Voor zover JoLaNi ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst reeds geheel of gedeeltelijk is nagekomen, is JoLaNi gerechtigd het geleverde deel overeenkomstig de waarde van dat deel te factureren aan Opdrachtgever.
 
Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud / Intellectuele eigendom
 
1. Alle door JoLaNi aangeleverde zaken blijven te allen tijde eigendom van JoLaNi, tenzij expliciet schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of anderszins te bezwaren. Indien door derden beslag gelegd wordt op onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, dan wel rechten daarop willen doen gelden, is Opdrachtgever verplicht JoLaNi zo spoedig hiervan mogelijk van op de hoogte te brengen.
3. Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van JoLaNi veilig te stellen.
4. Opdrachtgever verplicht zich om aan hem onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffing- en waterschade, alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan JoLaNi ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is JoLaNi gerechtigd tot deze penningen. Voor zover als nodig verbindt Opdrachtgever zich er jegens JoLaNi bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 
Artikel 13. Klachten
 
1. Indien Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige werkzaamheden en/of materialen zoals vermeld op de offerte, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.
2. Als vaststaat dat een dienst en of zaak gebrekkig is en tijdig is gereclameerd, dan zal JoLaNi binnen redelijk termijn reageren richting Opdrachtgever. In dat geval zal JoLaNi zorg dragen voor vervanging, herstel of een vervangende vergoeding aan Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan JoLaNi te verschaffen, tenzij laatstgenoemde anders aan geeft.
3. Als vast komt te staan dat een klacht ongegrond is, zijn de daarbij ontstane kosten en de onderzoekskosten geheel voor rekening zijn van Opdrachtgever.
 
Artikel 14. Verjaringstermijn
 
1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens JoLaNi en de door haar bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één (1) jaar.
2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee (2) jaar nadat Opdrachtgever JoLaNi van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.
 
Artikel 15. Vrijwaring
 
1. Opdrachtgever vrijwaart JoLaNi voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan JoLaNi toerekenbaar is.
2. Indien JoLaNi uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden JoLaNi zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is JoLaNi, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van JoLaNi en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
 
Artikel 16. Risico-overgang
 
1. Het risico op verlies of beschadiging van zaken die onderdeel van de overeenkomst uitmaken gaat over op Opdrachtgever op het moment dat deze juridisch en/of feitelijk aan Opdrachtgever worden geleverd.
 
Artikel 17. Geschillen
 
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij JoLaNi partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
3. De rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van JoLaNi is bij uitsluiting bevoegd van geschillen tussen opdrachtgever en JoLaNi kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.